18K Tong Seng Calendar
18K Tong Seng Calendar
十八开通胜日历(配厚纸卡吊牌)

Custom-Design22 专版广告设计


整体尺度 Overall Size : 26.5cm x 53cm (10.4" x 20.8")
日历蕊尺度 Calendar Size : 17cm x 23.2cm (6.7" x 9.13")
广告位 Advertisement Space : 7cm x 24cm (2.75" x 9.4")